Historie

 

Amager Marineforening 1988 >

Amager Marineforening blev dannet ved en stiftende generalforsamling med 16 deltagere d. 25. november 1988.

I det følgende vil vi forsøge kort at skitsere hvad der er sket gennem årene, og først nævnes de ting der går igen år efter år.

Hvert år den første weekend i januar holder vi Nytårsmønstring med skafning, og i februar afholdes generalforsamling.

I St. Bededagsferien er der, på landsplan i Marineforeningen, ’Sendemandsmøde’ på skift i en af landets afdelinger, og d. 5. juni deltager vi i Åbent Hus arrangementet ’NAVY DAY’ på Dragør Fort. I juni afholder Amager Marineforening desuden sommerfest.

Anden weekend i august indledes efterårssæsonen med ’Tour de Amager’, en cykeltur for motionister, som afsluttes med skafning i Marinestuen.

I okt./nov. afholdes fødselsdagsfest, og i december arrangeres julestue hver lørdag.

Derudover er der i løbet af året lørdagsskafninger, foredrags- og sangaftener, udflugter, deltagelse i maritime gudstjenester, udstilling på ’Plyssen’ m.m.

1988-1989 var som nævnt året hvor Amager Marineforening blev stiftet med formand, seniorsergent i Søværnet Ole K. Mønster og næstformand, oversergent Jens Buriis, som initiativtagere.

Man kunne, på et af de første medlemsmøder i marts 1989, modtage afdelingens officielle flag med Marineforeningens særlige logo, som befaledes hejst under honnør og bådsmandspibespil. Det foregik i de lånte lokaler i Nøragersminde Aktivitetscenter, som gennem årene er benyttet til flere arrangementer, ikke mindst fødselsdagsfester, der allerede i 1989 samlede 72 deltagere.

1990 Amager Marineforening stod for afholdelsen af distriktsmødet i Marineforeningens Distrikt 1 med repræsentanter fra 8 afdelinger i "Laden" i Nøragersmindecentret.

Årets Sendemandsmøde foregik i Skagen, hvor formanden og næstformanden fra Amager deltog.

I maj blev afholdt et meget spændende foredrag om flyulykken i Dubai i 1972, og i samme måned udflugt til TV-byen.

Ved 2-årsfesten var Marineforeningens daværende landsformand, kommandør V. P. Heise, æresgæst, og ved den lejlighed skænkede Jørgen Janhøj fra Næstved afdelingen Marine-foreningens logo i storformat, malet på træskjold. Medlemstallet havde nu rundet de 50.

1991 Ved den årlige generalforsamling valgtes afdelingens første flagbærer, og bestyrelsen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer.

Ved sendemandsmødet i Næstved modtog Amager Marineforening "Fremdriftsskruen" som anerkendelse for den største medlemsfremgang blandt landets afdelinger i 1990.

Afdelingens medlemsblad "Loggen" så dagens lys i juni 1991 under redaktion af Bjarne Mortensen, Søren Konradsen og Ole K. Mønster. Bladet udgives i dag 4 gange årligt.

1992 Medlemmerne havde længe næret ønske om at få eget tag over hovedet, og bestyrelsen fandt nu egnede lokaler i Dragør. Den 6. december indviedes Amager Marineforenings første Marinestue på Stationsvej i stueetagen af et kendt gammelt hus. Blandt gæsterne var Dragørs daværende borgmester, Jørgen Borgstrøm, landsformand V. P. Heise og Chefen for Marinehjemmeværnsflotille 367, premierløjtnant Jørgen Falkenberg.

1993 Året blev indledt med orienteringsaften for 35 fremmødte fra Dragør Borgerforening d. 11. januar i vores nye stue, hvor Ole Mønster berettede om såvel Danmarks Marineforening som Amager lokalafdeling.

Den 4. maj holdt en af vore trofast gaster, maskinchef Frode Kongstad, et spændende foredrag om hans indsats i modstandsbevægelsen under besættelsen.

Desværre viste det sig at tilslutningen til søndagsåbninger i Marinestuen ikke var så stor, at det økonomisk kunne løbe rundt, så det blev med vemod besluttet at nedlægge "stuen" i Dragør i november.

1994 Takket være en flittig sponsor med nære relationer til formand Ole Mønster blev det i marts muligt at etablere os i en ny og billigere Marinestue på Randløve Alle i Tårnby, hvor vi holder til den dag i dag.

I juli optog vi vores første kvindelige medlem, som blev det 2. kvindelige medlem i landsforeningen, da optagelse af kvinder med tilknytning til Søværn og Marinehjemmeværn netop var blevet besluttet på Sendemandsmødet i Holbæk.

Vi stillede for første gang op med udstilling om Marineforeningen på Dragør fort ved NAVY DAY Grundlovsdag.

I forbindelse med et julestuearrangement modtog vi en smuk model af Fregatten JYLLAND,  bygget af Frode Kongstad.

1995 I anledning af 50-året for Danmarks befrielse d. 5. maj deltog en række medlemmer i de smukke arrangementer ved hhv. Nyhavns Mindeanker, i Holmens Kirke og på Rådhus-pladsen, hvor også Majestæten deltog.

Denne sommer fik vi en udendørs flagstang til afdelingen, skænket af vores medlem Vagn D. Nielsen. Flaget vajer nu i åbningstiden hver søndag indenfor flagtid.

Ved den traditionsrige højtidelighed ved Nyhavns Mindeanker d. 24. december forestod vores formand nedlæggelsen af Danmarks Marineforenings krans. Dette hverv går på skift blandt distriktets afdelinger.

1996 Den 2. april blev en væsentlig dag, idet "Støtterne" til Amager Marineforening holdt stiftende generalforsamling i Marinestuen med 25 fremmødte. "Støtterne", der i dag tæller over 100 medlemmer, støtter Amager Marineforening med bl.a. praktisk hjælp til arran-gementer o. lign.

Ved det årlige Sendemandsmøde i Frederikshavn optog Marineforeningen Hans Kongelige Højhed Kronprinsen som Æresmedlem af Marineforeningen. og ved Regentparrets besøg i Dragør d. 17. september deltog vi i flagborg på havnen, hvor man bød velkommen på ærefuld facon.

Ved dette års udgang var medlemstallet steget til 72.

1997 Viceadmiral Jørgen F. Bork beærede os i februar med et flot foredrag om sine 45 år i Søværnet.

I maj havde vi besøg i Marinestuen af 31 m/k’er fra Køge Marineforening til skafning og kammeratlig hygge.

Sidst i oktober tog vi på udflugt til Helsingør, hvor vi så Kronborg Slot og Handels- & Søfartsmuseet. Turen blev afsluttet med skafning i Helsingør Marineforenings Marinestue.

Tæt under jul stillede vi med vort flag og 10 medlemmer med ledsagere i forbindelse med navngivningen af HVF 367's ny fartøj "BAUNEN" på Dragør havn.

1998 Vores trofaste medlem Aage Kroman, der i 1995 havde holdt et foredrag om ølbrygning, holdt i marts et ligeså spændende foredrag om whisky-fremstilling for 38 tilhørere, som også glædede sig over smagsprøveme.

I maj indledte vi et samarbejde med Dragør Museum om restaurering af museets mange smukke gamle skibsmodeller. Arbejdet foregik på lørdage i museets åbningstid, hvor vi også besvarede spørgsmål fra de mange besøgende.

Afdelingens 10-års jubilæum blev fejret med en storstilet reception i "Laden" d. 21. november for inviterede, og lørdag d. 28. november fejredes fødselsdagen med jubilæumsfestmiddag på restaurant Kastrup Strandpark for medlemmer med ledsagere samt inviterede gæster.

1999 I marts måned havde vi NATO-besøg i "stuen" af 12 glade marinere fra den stående minerydningsstyrke "STANAVFORCHAN", og i maj havde vi besøg fra Norges Orlogs-forening.

Amager Marineforening genafslørede en mindesten på Kastrup Kirkegård over marineveteran fra Kampen ved Helgoland 1864, Hans O. Hansen, ved en ceremoni d. 1. maj, hvor næsten 50 medlemmer og gæster mødte op.

Næsten lige så mange var mødt op til et af de bedst besøgte foredrag i vores historie, da kommandør Niels Arthur Bindner fortalte om "Søvæmets forventelige fremtid" ovenpå det netop indgåede forsvarsforlig.

2000 Efter 11 år valgte Ole K. Mønster at gå af som formand, og vi sagde goddag til vores nye formand (tidligere næstformand) oversergent i Søvæmet, Johnny S. Nielsen.

Vores største tilløbsstykke dette år var et foredrag i april måned af skipper Mogens Frohn Nielsen om skonnerten "FULTON". Det måtte afholdes i "Laden" for at få plads til alle 90 tilhørere.

Ved Sendemandsmødet i Hals blev vores kasserer Søren Konradsen valgt som landssekretær.

Vores trofaste medlem Børge Therkelsen arrangerede i august et besøg på "MAN B & W Diesel".

2001 Nogle af vores medlemmer har indmeldt sig i Københavns afdelingens skyttelav, og mødes her til skydning med medlemmer fra andre afdelinger.

Vores medlemsblad ’LOGGEN’ fejrede 10 års fødselsdag ved en reception d. 30. juni.

I september havde vi en spændende udflugt til Frederiksberg Slot, og ved årsfesten i november leverede "Støtterne" et underholdningshit i form af en professionel mave-danserinde. Som noget nyt afholdt vi julearrangementer i Marinestuen hver søndag i december med gaveidéer, julesang, -knas og hygge.

2002 Ved generalforsamlingen besluttedes det at udnævnte afdelingens første Æresmedlem, Frode Kongstad, som i årenes løb har haft stor betydning for Amager Marineforening.

I marts holdt vi ’Ulkeaften’ på Dragør Fort, hvor vi sammen med HVF 367 fra Dragør og HVF 369 fra København udbyggede sammenholdet og kammeratskabet.

I september holdt kriminalassistent, og tidl. landssekretær i Marineforeningen, Ib Ketler et spændende foredrag om sin tjeneste i  Kosovo 1999 for Den Internationale Krigsfor-bryderdomstol.

I oktober døde afdelingens trofaste kammerat og Æresmedlem, Frode Kongstad, 81 år.

Årsfesten samlede 43 m/k'er i "Laden", og senere i november holdt orlogskaptajn Per Lorents Nielsen et glimrende foredrag om en farefuld helikopterredningsaktion i grøndlandske farvande, som indbragte ham 'Tordenskiold-Prisen' i 1972.

2003 Året blev indledt med mønstring af 48 m/k'er med efterfølgende skafning. I februar holdt fængselsoverbetjent John Wassard et underholdende foredrag om bl.a. museet i Vestre Fængsel. Ved generalforsamlingen valgtes Søren Konradsen som næstformand, Leni Ketler som kasserer, Johnny Hansen som sekretær samt Steen Hansen og Uffe Nissen til bestyrelsen. Aage H. Kroman blev udnævnt til Æresmedlem af afdelingen. I marts overværede de fremmødte m/k'er et marinehistorisk tilbageblik til "Søkrigen efter Københavns Belejring" af Niels Ingemann.